top of page

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 

GEWOON THUIS IN UDEN

Gewoon Uden wil graag de verbindende factor tussen mensen zijn. De standpunten van Gewoon Uden worden gevormd door de mening van de Udense, Volkelse en Odiliapeelse burgers. Gewoon Uden staat voor openhartige, transparante politiek naar “de Udense maat”.

“De Udense maat” Wat is dat eigenlijk?  

Volgens Gewoon Uden is dat werken vanuit mensen:

 • -    minder regels  -  minder controle  - eigen verantwoordelijkheid – verbondenheid

 • -    het uitvoeren van wetten en regels naar de geest in plaats van naar de letter

Gewoon Uden is een lokale liberale partij die democratie en sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit betekent dat Gewoon Uden de vrijheid van het individu respecteert en verwacht dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Gewoon Uden is betrokken bij de belangen van alle Udenaren. 

BESTUUR EN ORGANISATIE

Gewoon Uden is van mening dat het college, het ambtelijk apparaat en de raad altijd ten dienste moeten staan van de inwoners van Uden.  De Gemeente is er voor de burgers en niet andersom.  Kortom, kwaliteit en snelheid van handelen waar het de belangen van burgers, bedrijven en verenigingen betreft. Om dit te bereiken vindt Gewoon Uden dat de gemeentelijke organisatie zo efficiënt mogelijk moet worden ingericht. Gewoon Uden streeft er naar om dit met een zo klein mogelijke, deskundige, gemotiveerde en flexibele ambtelijke invulling te bereiken. Bovendien vindt Gewoon Uden dat ambtenaren en zeker beleidsambtenaren woonachtig dienen te zijn binnen de gemeente. Hierdoor wordt bereikt dat er meer gevoel ontstaat met de burgers van onze gemeente.  De bestuursstijl moet gekenmerkt worden door openheid en transparantie. Verbetering van de dienstverlening blijft voor Gewoon Uden het uitgangspunt. De prijs die voor producten en diensten wordt gerekend moet in redelijke verhouding staan tot het geleverde. Gewoon Uden blijft streven naar zo laag mogelijke lasten voor burgers en bedrijfsleven. Bij het streven naar een hogere kwaliteit van de dienstverlening hoort volgens Gewoon Uden ook een ruimere openstelling van het gemeentehuis. Wij denken hierbij aan de zaterdagochtend.

De gemeenteraad moet centraal staan voor de burgers. Transparantie en toegankelijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Iedere burger moet indien hij of zij dit wenst elke openbare vergadering kunnen bijwonen. Vergadermodellen moeten hierop worden afgestemd, waarbij tijd en plaats duidelijk gecommuniceerd worden.                                                           Om tot een goede invulling te komen van de controlerende taak van de raadsleden is het absoluut noodzakelijk dat vergaderingen en besprekingen worden genotuleerd en gearchiveerd. Vertrouwen is goed, maar vastleggen is beter.

Samenwerking in en met de regiogemeenten wordt door ons onderschreven. Het moet echter wel klip en klaar zijn dat deze samenwerkingsverbanden moeten leiden tot voordeel (eventueel op termijn) voor onze burgers en bedrijven. Fusie met andere gemeenten of delen daarvan blijft met ons bespreekbaar, maar is geen doel op zich. Wel zal er sprake moeten zijn van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid voor alle kernen. Fusie moet simpel uit te leggen zijn aan onze burgers en een bestuurlijk sterke gemeente tot doel hebben. Uitgangspunt moet zijn dat er vooraf een gedegen onderbouwd plan aan ten grondslag ligt: “Wat gaat het de burger kosten en wanneer gaat het de burger wat opleveren”.  

Gewoon Uden zal er naar blijven streven dat zowel de Nederlandse, Brabantse als Udense vlag in de raadzaal worden geplaatst. 

 

Gezien recente ontwikkelingen rond de bouw van het Udens College/sporthal vraagt Gewoon Uden zich met zorg af of onze ambtelijke organisatie in staat is om dergelijke grootschalige projecten te managen. Gewoon Uden zal een onderzoek hiernaar in de nieuwe raadsperiode ondersteunen of hiervoor zelf het initiatief nemen. Ook de raad moet hierbij worden betrokken.

 

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

De afgelopen jaren is het weer beter gegaan met de economie. Ook Uden heeft hiervan mee geprofiteerd, echter niet op alle terreinen. In onze beleving is de ontwikkeling van het centrum achtergebleven. De komende periode zal hieraan extra aandacht moeten worden besteed.  Een eerste aanzet hiertoe is de modernisering van de Marktstraat. Gelukkig wordt dit in 2018 gerealiseerd. Gewoon Uden vindt dat ook de rest van het “Udens 8’tje” gelijktijdig moet worden meegenomen.  Uden dient zich te onderscheiden van de omliggende gemeenten zoals Veghel, Oss en Helmond. Een gezamenlijke visie en collectieve financiering van marketing is van groot belang. Het gedoe tussen de partijen Stichting Uden Promotion (lees SUP) en gemeente moet stoppen. Een duurzame publiek private samenwerking zal door Gewoon Uden worden gesteund. Het “vermarkten” van Uden, waaronder het winkelcentrum, is wat Gewoon Uden betreft topprioriteit en moet een kernactiviteit zijn van de gemeente.

Natuurlijk is het behoud en de groei van werkgelegenheid ook van groot belang. De verkoop van industriegronden zit weer in de lift. Om de aantrekkelijkheid van onze industrieterreinen te behouden en meer bedrijven aan te trekken is het essentieel om de bereikbaarheid te vergroten en ook voor de toekomst te garanderen. De oostelijke omleiding lijkt hiervoor op korte termijn de meest geschikte variant. Wij vinden dan ook dat met onmiddellijke ingang alle energie hierop gericht moet zijn. Ook de verbreding van de Zeelandsedijk vanaf de ingang van de vliegbasis tot aan de “F-16 rotonde” moet op zeer korte termijn worden gerealiseerd.

                                                                          

 

De vliegbasis is altijd een belangrijke economische factor in onze lokale economie geweest. Het aantal vliegbewegingen neemt echter af en met de invoering van JSF zal het aantal toestellen nog verder terug lopen. Gewoon Uden pleit voor een beter benutten van het vliegveld en het daarmee gepaard gaan van een behoud van banen. Te denken valt aan uitbreiding van militaire taken, maar ook burgerinitiatieven (zoals in Eindhoven) sluiten wij niet uit.

 

De agrarische sector is binnen onze gemeente een grote speler. Innovatie en verduurzaming spelen in deze branche een belangrijke rol. De gemeente dient dit te stimuleren, met name in de afhandeling van vergunningen.  Heldere procedure afspraken  en korte lijnen voorkomen een hoop frustratie en onnodig oponthoud.  Met name in de Maashorst dienen de belangen van boeren te worden afgewogen tegen verder ontwikkelen en uitbreiden van het natuurgebied.

Het inkoopbeleid van de gemeente is voor een groot gedeelte gedecentraliseerd. Dit beleid moet het er op gericht zijn dat lokale ondernemers als eerste de kans krijgen om opdrachten te verwerven. Door het knippen van projecten kan er makkelijker lokaal worden aanbesteed. Gewoon Uden is voor het aanscherpen van het inkoopbeleid middels opname van gedegen leveranciersselectie alsmede beoordeling van gerealiseerde projecten. Het kan niet zo zijn dat leveranciers beloond worden met nieuwe opdrachten voor eerder pover geleverde prestaties. 

 

RECREATIE

Recreatie vormt een steeds belangrijkere bedrijfstak binnen onze gemeente. Enkele bijzondere trekpleisters binnen onze gemeente, zoals de Maashorst,  Bedaf, Hemelrijk, Vliegbasis Volkel en ook het toegenomen aantal hotelbedden in combinatie met conferentie- en vergaderruimte, moeten beter worden verkocht. Samenwerking met de ondernemers in deze branche moet worden geoptimaliseerd. Meer bezoekers aan deze accommodaties betekent automatisch ook meer bezoekers aan ons unieke winkelcentrum. Ter stimulering van het aantal bezoekers moet de gemeente doorgaan met het aanleggen en onderhouden van wandelroutes, fietspaden en separate mountainbiketrajecten. Ook zullen camperplaatsen, dicht bij het centrum, moeten worden gerealiseerd. Gewoon Uden denkt hierbij als locatie aan het sportpark. 

 

ZORG EN WELZIJN  

Maatwerk in de zorg.

Om optimaal te kunnen blijven zorgen voor onze inwoners die het zonder onze financiële ondersteuning niet redden, moet meer gedaan worden om misbruik van sociale voorzieningen te voorkomen, zodat de beschikbare middelen bij de juiste personen terecht komen. Voldoende kwaliteit om de daadwerkelijke behoefte (indicatie stelling) te bepalen is een eerste vereiste.

De gemeente Uden heeft de plicht te zorgen voor adequaat vervoer van kinderen naar het bijzonder onderwijs. Kinderen met beperkingen hebben vaak wat meer tijd en aandacht nodig.
Bovendien zijn deze kinderen erg gevoelig voor veranderingen, hetgeen vaak tot gedragsproblemen leidt.
Gewoon Uden vindt dat, bij de volgende aanbesteding van het leerlingenvervoer, er moet worden ingezet op een meer geruisloze overgang. Kinderen en hun ouders mogen niet de dupe worden van de negatieve effecten bij veranderingen. Bovendien stellen wij de kwaliteit voorop. 

Het Rijk geeft steeds meer taken en verantwoordelijkheden aan gemeenten. Vanaf 2014 vervalt de aanspraak op dagbesteding. Sinds 2015 is de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ naar de WMO overgeheveld. Per 2015 is de uitvoering van de participatiewet en de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg (provinciale jeugdzorg, jeugd- bescherming, -reclassering, GGZ en licht verstandelijk gehandicapte jeugd) naar de gemeente gegaan. Op AWBZ-zorg wordt landelijk structureel fors bezuinigd, evenals en op participatiewet en jeugdzorg.
Gewoon Uden vindt het haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er niet onevenredig veel druk komt te liggen op deze sociale omgeving, zodat we niet een nieuwe
groep mensen creëren die zorg nodig heeft door overbelasting en psychische problemen. 

Maatwerk in de zorg voor ouderen. 

Gewoon Uden vindt dat de gemeente moet toezien op voldoende zorgaanbod/wijkverpleging voor ouderen en het laagdrempelig aanpassen van woningen. Hierdoor zouden ouderen, die relatief weinig zorg nodig hebben, eenvoudiger langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Verslavingszorg

Gewoon Uden constateert dat de “zucht” problematiek toeneemt en zich niet alleen beperkt tot drugs en alcohol maar ook te zien is in computer-, game-, gok- en seksverslaving, eetstoornissen en andere soorten van drang. De zorg hiervoor neemt af. Wij pleiten dan ook voor versterkte preventieve aanpak om escalatie en dus vele hogere zorgkosten voor de gemeenschap te voorkomen. De recente proef, op kleinere schaal, is uitermate succesvol. Gewoon Uden is voor uitbreiding van deze aanpak en dat deze een permanent onderdeel wordt van de zorgvoorziening in de Gemeente Uden. 

 

 

SPORT EN VERENIGINGEN  

Gewoon Uden staat op het standpunt dat sport en bewegen voor eenieder toegankelijk moet zijn. Ieder kind moet kunnen sporten. Bij de gemeente zijn hiervoor middelen beschikbaar en dit moet breder onder de aandacht worden gebracht. Bedoeld hiermee wordt de breedtesport. Voor topsport ziet Gewoon Uden geen taak voor de gemeente, behoudens logistieke ondersteuning. De veldsporten hebben de laatste jaren onze volledige ondersteuning gekregen. Diverse accommodaties zijn aangepast en/of uitgebreid en ook zijn er diverse kunstgrasvelden verwezenlijkt. Ook (sport)park Moleneind is opnieuw in de steigers gezet. 

                                              

Komende periode zullen ook de “binnensporten” kunnen rekenen op onze steun voor nieuwe en aangepaste accommodaties. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een zo breed mogelijk gebruik, aangepast aan internationale regelgeving en afmeting.  Tevens dient te worden gezorgd voor voldoende publiekstoegankelijkheid en horeca ondersteuning. Bovendien dienen de accommodaties geschikt te worden gemaakt voor ouderen en gehandicapten.

Schoolzwemmen moet weer zo snel mogelijk op de agenda. Ons streven is om dit met ingang van het schooljaar 2018/2019 her in te voeren, zo nodig buiten de reguliere schooltijden. 

Gewoon Uden is voor actualisatie van de sportvisie over beleid, huur, gebruik etc.. uiteraard in nauw overleg met de sportverenigingen.

De gemeentelijk sportaccommodaties moeten meer uren worden opengesteld voor recreatieve sportbeleving. Niet alleen voor kinderen, maar vooral ook voor volwassenen.  Een voorbeeld van sport voor ouderen is de snelle groei van het walking football. Investeren in sport is investeren in gezondheid en bevordert sociale cohesie. Op langere termijn zal deze investering resulteren in minder kosten voor zorg en welzijn. Ook het beheer, onderhoud en de veiligheid van onze trimbanen voor de individuele sporter moet verbeteren. Verenigingen die hun accommodatie multifunctioneel aanwenden moeten hiervoor door de gemeente worden beloond met lagere huurlasten. 

 

KUNST & CULTUUR

In de vorige periode heeft de kunst & cultuur sector aanzienlijk bijgedragen aan de bezuinigings doelstellingen. MRK is hiervan een lichtend voorbeeld. Met gedegen management zijn er nieuwe initiatieven ontwikkeld waardoor men met minder gemeenschapsgeld zich verder heeft kunnen ontwikkelen.  Hierdoor is voorkomen dat de Udense belastingbetaler opdraait voor een handjevol betalende bezoekers die voor het grootste deel ook nog van buiten Uden komen. Gewoon Uden maakt zich zorgen over de programmering van Markant en vraagt zich af of deze nog voldoet aan de gestelde kaders. Wanneer dit niet het geval is zal dit volgens Gewoon Uden consequenties moeten hebben. Gezien de verbeterde economische  situatie staat Gewoon Uden open voor nieuwe initiatieven deze sector.

                                                                                                                                                                                                         

 

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Uden onderdeel is geweest van Operatie Market Garden. Alle gemeenten aan deze route zullen bijdragen en een rol spelen bij de herdenking van deze historische gebeurtenis. Gewoon Uden is van mening dat ook de gemeente Uden haar steentje bijdraagt en onze inwoners actief betrekt bij dit waarschijnlijk laatste grootschalige bevrijdingsfeest.  

                         

SUBSIDIES 

Gewoon Uden is voor subsidiering van stichtingen die zich inspannen voor de Udense samenleving en haar inwoners. Wel zijn wij van mening dat er concrete inspanningen ten toon gespreid moeten worden dat deze instellingen nadrukkelijk de samenwerking zoeken. Hierdoor kan men efficiënt en actief bijdragen aan optimalisatie van het subsidie budget zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud.  

 

LELIJKE PLEKKEN

Gewoon Uden is voor versnelde ontwikkeling van de lelijke plekken in de gemeente Uden, zoals o.a. : de oude Renault garage, het oude PNEM-kantoor, het oude postkantoor, de PIUS-X kerk, Runmolen en de kop van de Bitswijk. Eigenaren van deze percelen moeten worden gestimuleerd om met initiatieven te komen. De gemeente moet bereidheid tonen om deze initiatieven snel in bestemmingsplannen te vertalen.                                                  

 

EVENEMENTENBELEID

In een zorgvuldig ontwikkeld evenementen beleidsplan is niet enkel en alleen de markt het evenementen terrein. Er zijn meerder locaties die in kaart moeten worden gebracht en met initiatiefnemers en omwonenden verder worden uitgewerkt.   

VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Cameratoezicht kan een middel zijn om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Hierbij hoort zeker ook digitale veiligheid tussen gemeente en burgers. Gewoon Uden is voor cameratoezicht op die plekken in Uden waar het veiligheidsgevoel in het geding is. Het collectief belang moet hier voorrang krijgen boven individuele bezwaren. Criminaliteit moet waar mogelijk in de kiem worden gesmoord en mag nooit lonend zijn. Mensen moeten zich overal en altijd veilig voelen. Preventieve maatregelen zijn geen doel, maar een middel, om dit gevoel te bevorderen. Op diverse plaatsen in Uden wordt overlast ervaren van samenscholing van jongeren. Vooral in het sportpark is regelmatig sprake van intimiderend gedrag en het lastigvallen van jongeren. Gewoon Uden is van mening dat dit moet stoppen! Ook bestaat het ernstige vermoeden dat hier op grote schaal stimulerende middelen worden verhandeld. Het kan niet zo zijn met de regelmaat van de klok een kwekerij in bedrijf of woonhuis wordt ontmanteld en dat de straathandel gewoon door kan gaan. 

Politie, brandweer, BOA’s en ambulancepersoneel maken deel uit van ons veiligheidssysteem. Gewoon Uden zal nooit toestaan dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Gewoon Uden onderschrijft de noodzaak van een lokale reddingsbrigade en zal subsidie aanvragen hiervoor dan ook ondersteunen.

 

HANDHAVING

Wij zijn uitermate tevreden over het handhavingsbeleid en de uitvoering hiervan voor zowel openbare ruimte (BOA’s  0-bekeuring) als ook Bouw en Woningtoezicht. Gewoon Uden ziet graag dat het gevoerde beleid ook in de komende periode wordt doorgevoerd. Uitbreiding van het aantal BOA’s is bespreekbaar om zodoende op meerdere plaatsen, bijv. de Drossaard en het sportpark frequenter toezicht te kunnen uitoefenen. Gewoon Uden staat voor handhaving naar de Udense- en menselijke maat met respect voor alle betrokkenen. 

 

VERKEER EN VERVOER

         

Gewoon Uden is blij dat de rotonde Peelpoort aan de Nieuwe Dijk in Odiliapeel eindelijk is gerealiseerd. Ook het plaatsen van stoplichten aan de Velmolenweg/Losplaats is een hele verbetering waar Gewoon Uden al jaren op had aangedrongen. De knelpunten in de “U van Uden” zullen nu snel worden aangepakt. Gewoon Uden heeft hierbij speciale aandacht voor het fietsverkeer. Fietspaden tussen Uden en de omliggende gemeenten moeten veiliger en beter en vooral de schoolroutes moeten worden verbeterd zonder onnodige oversteekplaatsen.  Zo ook de bereikbaarheid met de fiets van het centrum en de werkgebieden. Vrijliggende fietspaden en fietsstraten moeten  de veiligheid drastisch  verhogen. 

Een van de belangrijkste doelstellingen zal de komende jaren de bereikbaarheid van Uden zijn. Met name het dichtslibben van de Lippstadtsingel baart ons zorgen. Aan omwonenden moet de garantie worden gegeven dat de gemeente er alles aan zal doen om de druk op deze route te verminderen. Hiervoor zal een oostelijke rondweg noodzakelijk zijn. Deze ontwikkeling kan op de volledige steun van Gewoon Uden rekenen. 

                          

Ook in deze bestuursperiode zal de discussie weer oplaaien over het autovrij maken van de markt. Feit is dat door een groot aantal evenementen de markt al vaak auto vrij is. Uit onderzoek blijkt dat er de laatste jaren in het centrum steeds een overvloed aan parkeergelegenheid is, ook op de meest drukke uren. De functie van het centrum is veranderd. Daarom moet de markt nog meer ingezet worden voor een verdere ondersteuning van het centrum door uitbreiding van het aantal evenementen. In Uden MOET altijd iets te doen zijn. Gewoon Uden pleit daarom voor een volledig autovrij maken van de Markt.

 

 

OPENBAAR VERVOER

Het busstation is een belangrijk knooppunt in de regio voor hoogwaardig openbaar vervoer. De toevoerlijnen zullen binnen korte tijd worden aangepast en het aantal spitsritten wordt uitgebreid. Gewoon Uden is voor een zo hoogwaardig mogelijk openbaar vervoer.  Een treinstation is in onze visie voorlopig niet haalbaar. Het is naar onze mening realistischer om energie te steken in een zogenaamde “light-rail”. Ook dit zal niet op korte termijn gerealiseerd worden, maar biedt volgens Gewoon Uden veel meer kans dan een treinstation. Per direct steken wij liever energie en middelen in een verdere verbetering van de bestaande lijnen.  Lokaal vervoer tussen de kernen Odiliapeel, Volkel en Uden blijft voor ons prioriteit. Wij zouden graag onderzocht zien, of met de aanschaf van een aantal busjes en de inzet van de lokale taxibedrijven en vrijwilligers dit vervoersprobleem opgelost kan worden. 

 

WONEN 

Wonen op maat zal de komende jaren het devies zijn. Woonbehoefte verandert in hoog tempo. Gewoon Uden is van mening dat zoveel mogelijk invulling moet worden gegeven aan de wensen van verschillende groepen. Ouderen geven massaal te kennen om dichtbij het centrum te wonen. Jongeren roepen om betaalbare kleinere woningen, liefst ook nabij het centrum. Uiteraard zal Gewoon Uden inzetten op de wens van een grote groep ouderen om tot “hofjes”- achtige woonvormen rondom of in het centrum te komen.  We willen ouderen de gelegenheid geven te wonen waar zij zich prettig voelen en op elkaars steun kunnen rekenen.

Gelukkig komen er woningen binnen enkele projecten binnenkort beschikbaar. Wij denken in eerste instantie aan het Dico- en het Runmolenterrein. Beide locaties zijn dichtbij het centrum. Het zal echter bij lange na niet genoeg zijn. Soelaas biedt wellicht de locatie van het politiebureau en de brandweerkazerne eventueel aangevuld met de twee basisscholen. Verder is het ons een doorn in het oog dat er al jaren niets wordt gedaan met de locatie van het oude PNEM gebouw en het oude postkantoor. Gewoon Uden is voorstander van het in een keer ontwikkelen van dit totale gebied, dus inclusief de twee scholen. 

 

De mogelijkheid om te voldoen aan wensen van doelgroepen wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Denk hierbij aan seniorenwoningen, starterswoningen,  meer generatiewoningen en woningen geschikt voor mantelzorg.                                

 

ONDERWIJS EN EDUCATIE 

De herhuisvesting van het Udens College is reeds in volle gang. Dit deel van het voortgezet onderwijs kan er dan ook weer jaren mee vooruit. Op de basisscholen is reeds enige tijd sprake van teruglopende leerling aantallen. Een nieuwe visie dient hierop te worden geformuleerd. Waar mogelijk moeten scholen worden samengevoegd. Dit mag echter niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van scholen voor alle Udense leerlingen. 

Gewoon Uden blijft streven naar het binnen halen van Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs. 

JEUGD

De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het zo belangrijk dat onze jeugd een goede opvoeding en educatie krijgt. Dat is niet altijd gemakkelijk en daarom zijn we blij met het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar ouders terecht kunnen met vragen over de opvoeding van hun kinderen en waar ze hulp kunnen krijgen als problemen worden gesignaleerd. Ook scholen, peuterspeelzalen, verenigingen en de sociale omgeving hebben een taak in het signaleren van problemen bij kinderen. We zijn blij met professioneel jongerenwerk in Uden, uitgevoerd door Stichting Compass. Ze hebben veel en dagelijks contact met de jongeren en hebben daarom bij uitstek een signaleringsfunctie. Ze gaan in gesprek met jongeren op hangplekken door ze te bezoeken met de Limo, ze bezoeken scholen en ontvangen jeugd in de Pul en het Multicenter. Ze zijn bezig met talentontwikkeling, vrijetijdsbesteding en begeleiden jongeren in de ontwikkeling van sociale, emotionele en gedragsmatige competenties en cognitieve vaardigheden. Bovendien staat Compass structureel in contact met Politie, Novadic-Kentron, Jeugd Maatschappelijk Werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, onderwijs, cultuuraanbieders en de gemeente. Helaas is het voor de jeugd van Volkel en Odiliapeel niet zo gemakkelijk om de Pul of het Multicenter te bezoeken. Gewoon Uden is er daarom voorstander van dat Stichting Compass activiteiten gaat “exporteren” naar onze kerkdorpen.  

 

 

Kortom de context waarin Gewoon Uden de belangen van onze inwoners wil vertegenwoordigen:

 • -    Transparante begrijpelijke politiek

 • -    Heldere openbare verslaglegging

 • -    Betaalbare en verdedigbare tarieven

 • -    Lange termijn visie, met oog voor de regio

 • -    Rechtvaardige verdeling van subsidies

 • -    Zorgvergoeding naar behoefte

 • -    Sport voor iedereen

 • -    Handhaving naar Udense maat met oog voor historie    

 • -    Verbeteren luchtkwaliteit

 • -    Bereikbaarheid industrieparken.

 

GEWOON UDEN         

Gewoon Uden

verkiezingsprogramma 2018

bottom of page