top of page

klik hier om programma te downloaden
 

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Gewoon Uden
ver.PNG
ver1.PNG

Inhoud:

Voorwoord

Hoofdstuk 1            Uden en Landerd, samen een nieuwe gemeente

 • Gewoon Uden is positief maar ook kritisch

 • Gewoon Uden kiest voor UDEN als naam van de nieuwe gemeente

 • Gewoon Uden heeft oog voor de eigen identiteit van de kernen

Hoofdstuk 2                        Veiligheid

 • Gewoon Uden streeft naar een veiligere gemeente

 • Gewoon Uden pakt criminelen hard aan

Hoofdstuk 3                        Verkeer en vervoer

 • Gewoon Uden is voor een optimale bereikbaarheid van alle kernen

Hoofdstuk 4                        Economie

 • Gewoon Uden wil kansen pakken in de regio

 • Gewoon Uden geeft ondernemers volop de ruimte

 • Gewoon Uden wil werk voor iedereen

Hoofdstuk 5                        Onderwijs

 • Gewoon Uden wil goed onderwijs in een passende huisvesting

Hoofdstuk 6                        Sport, cultuur en recreatie

 • Gewoon Uden zorgt voor ruimte voor sport

 • Gewoon Uden geeft veel aandacht aan kunst en cultuur

 • Gewoon Uden zet Natuurgebied Maashorst groots op de kaart

Hoofdstuk 7                        Sociaal domein

 • Gewoon Uden vindt dat iedereen goede zorg verdient

 • Gewoon Uden geeft mensen volop de ruimte

 • Gewoon Uden ziet een onderschatting van de verslavingsproblematiek

 • Gewoon Uden wil dat nieuwkomers zich aanpassen

Hoofdstuk 8                        Milieu en duurzaamheid

 • Gewoon Uden ziet ook kansen in duurzaamheid

 • Gewoon Uden laat iedereen genieten van de natuur in het buitengebied

Hoofdstuk 9            Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 • Gewoon Uden wil een prettige leefomgeving voor iedereen

 • Gewoon Uden is kritisch over slopen van bestaande woningen

 • Gewoon Uden gaat voor leefbare en sterke kernen

 • Gewoon Uden streeft naar een nog schonere gemeente

Hoofdstuk 10         Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening

 • Gewoon Uden staat voor een dienstbare en moderne gemeente

 • Gewoon Uden vindt dat de gemeente je niet in de weg mag zitten

 • Gewoon Uden is voor verstandig omgaan met belastinggeld

gwu1.PNG

Voorwoord

 

Samen tot de kern

 

Zie hier, het verkiezingsprogramma van Gewoon Uden voor de gemeenteraadsverkiezingen, die plaatsvinden op 24 november 2021. Ons programma is een 'levend' document omdat we voortdurend oog moeten hebben voor actuele ontwikkelingen die er misschien om vragen onze mening over bepaalde punten bij te stellen. Omdat de nieuwe gemeente vanaf 1 januari 2022 een feit is, vinden wij het vooral nu heel belangrijk om duidelijk te maken waar Gewoon Uden voor staat. Wij presenteren een ambitieus maar zeker ook realistisch programma en gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk zetels te bemachtigen in de nieuwe raad. Want alleen dan kunnen wij uitvoering geven aan onze plannen voor een betere toekomst van onze nieuwe gemeente.

Gewoon Uden is een lokale liberale partij. Democratie en sociale rechtvaardigheid vinden wij belangrijk en we zijn graag de bindende factor tussen mens en politiek. De meningen van de burgers uit alle kernen vormen de standpunten van Gewoon Uden, met als doel dat alle inwoners van de nieuwe gemeente zich herkennen in ons programma.

Gewoon Uden zet zich voor 100% in voor een woon-, werk- en leefomgeving waarin de menselijke maat voorop staat: minder regels, minder controle, eigen verantwoordelijkheid, verbondenheid en het uitvoeren van wetten en regels naar de geest in plaats van de letter. Wij zijn dé lokale partij voor de zeven kernen, die gelijkwaardig zijn maar zeker niet hetzelfde. Zo zien wij ‘t Oventje als een volwaardige kern in de nieuwe gemeente. Wij omarmen de eigenheid van iedere kern, willen deze graag behouden en daar waar mogelijk versterken.

Gewoon Uden is om de volgende redenen al vanaf de oprichting een krachtige lokale partij:

 • landelijke partijpolitiek belemmert ons niet.

 • lokale vraagstukken worden het best begrepen door een lokale partij.

 • als lokale partij staan wij dicht bij de inwoners omdat gemeentelijke onderwerpen er voor ons écht toe doen.

 • de mensen van Gewoon Uden zijn gemakkelijk benaderbaar, zowel persoonlijk als via social media, en staan open voor ieders mening.

Gewoon Uden heeft in de afgelopen acht jaar duidelijk verantwoordelijkheid genomen door deel te nemen aan de coalities. Financieel is Uden gezond en met gepaste trots kunnen we zeggen dat veel door ons gestelde doelen zijn behaald, zoals:

 • nieuwe inrichting Marktstraat in Uden door plaatselijke ondernemers.

 • digitale ontsluiting van het buitengebied.

 • verbeterde toegang ambulances in Natuurgebied Maashorst.

 • aanpak overlast op het Foodcourt: er wordt een geluidswal geplaatst.

 • plaatsing van fitnesstoestellen en watertappunten in de openbare ruimte.

 • meer aandacht voor het probleem met zwerfafval.

 • totstandkoming van het lokaal sportakkoord ‘Winnen doe je met z’n allen’.

 • een gastvrijere ontvangstbalie in het gemeentehuis.

 • de herinrichting park Moleneind.

 • aandacht voor bewaakte fietsenstalling in het centrum.

 • reconstructie Heinsbergenstraat, Land van Ravensteinstraat, St. Janstraat en Kornetstraat.

 • reconstructie centrum Odiliapeel, bouw basisschool en MFA.

 • crossmogelijkheid voor motorcrossvereniging MAC Bedaf.

 • extra subsidie voor de cultuursector, Campus Uden en stichting Compass.

 • introductie van JOGG (jongeren op gezond gewicht).

 • realisatie Integraal Kind Centrum met MFA op Germenzeel.

 • nieuwbouw politiekantoor en brandweerkazerne.

 • HOV-halte aan de Velmolenweg voor betere ontsluiting Uden-Zuid

 • turborotonde in Odiliapeel.

 • nieuwbouw Udens College met sporthal.

 • extra investeringen in Jeugdzorg en armoedebeleid.

 • herinvoering van de starterslening.

 • uitbreiding terrassen aan de Markt.

 • één loket voor WMO-aanvragen.

 • We willen de komende jaren opnieuw doorpakken om onze nieuwe gemeente nog prettiger te maken om in te wonen, werken en recreëren.

 • Gewoon Uden is óók Gewoon Schaijk, Gewoon Odiliapeel, Gewoon Reek, Gewoon Zeeland, Gewoon ’t Oventje en Gewoon Volkel. Met een frisse blik kijken wij naar alle specifieke zaken die in de nieuwe kernen spelen.

 • Wij vertrouwen er dan ook op dat we met ons  programma veel stemmen krijgen uit álle zeven kernen, zodat we ‘Samen tot de kern’ kunnen komen van onze nieuwe gemeente, jouw gemeente!

Rene van Donzel

Voorzitter

gwu1.PNG

Hoofdstuk 1

Uden en Landerd, samen een nieuwe sterke gemeente

 

Gewoon Uden is positief, maar ook kritisch

Gewoon Uden is steeds loyaal geweest aan de afspraak om tot schaalvergroting te komen met de gemeente Landerd. Voorwaarde daarbij was voor ons altijd dat burgers, bedrijven en verenigingen er beter van moeten worden. Tijdens het herindelingsproces werd echter steeds duidelijker dat de fusie meer kost dan aanvankelijk gedacht. Wij zullen er daarom nauwlettend op toezien dat de beloofde financiële en organisatorische voordelen op termijn ook daadwerkelijk behaald worden. De toegezegde efficiencyslag heeft onze volle aandacht.

 

Zeven kernen

Tot op heden is steeds uitgegaan van zes kernen. Gewoon Uden wijkt hiervan af en is van mening dat het gaat om zeven kernen. Door de eigen identiteit is ‘t Oventje in onze beleving een volwaardige kern.

 

Nieuwe burgemeester

Gewoon Uden vindt dat bij een nieuwe gemeente een nieuwe burgemeester hoort die niet eerder bestuurlijk of ambtelijk betrokken is geweest bij Uden of Landerd. Hij of zij heeft de skills om de nieuwe gemeente verder op de kaart te zetten als vruchtbare vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen en als ideale plek om te recreëren, werken en wonen. Bij gelijkheid aan kwaliteiten geven wij de voorkeur aan een vrouwelijke kandidaat.

 

Duurzame aanpassingen werkplekken

Aanpassen van de gemeentelijke werkplekken, bijvoorbeeld op het gemeentehuis en de gemeentewerf, vinden wij prima als het gaat om duurzame veranderingen. En altijd met als uitgangspunt een optimale toegankelijkheid voor inwoners en medewerkers. Steunpunten van de gemeentewerf zijn in alle kernen onmisbaar.

 

Gewoon Uden kiest voor UDEN als naam van de nieuwe gemeente

Gewoon Uden zal  met onderstaande argumenten zolang mogelijk blijven streven naar Uden als naam van de nieuwe gemeente:

 • de naam van de nieuwe gemeente is in onze ogen nooit van tevoren overeengekomen en is in de huidige coalitie geen onderhandelingspunt geweest.

 • naast de enorme kostenbesparing die het behouden van de naam Uden oplevert, is het niet aan de huidige raden van beide gemeenten om de naam te bepalen, maar aan de nieuwe gemeenteraad die op 1 januari 2022 zal aantreden.

 • het is niet eerder voorgekomen dat de Tweede Kamer bij motie heeft besloten om een fusie na twee jaar te evalueren en eventueel  gedeeltelijk terug te draaien. Feitelijk kan dit betekenen dat Schaijk en Reek alsnog aan Oss worden toegevoegd. Naar onze mening is een nieuwe naam daarom pas aan de orde als de opschaling onomkeerbaar is. 

 • onze buurgemeente Oss is na meerdere opschalingen succesvol de naam van de grootste kern blijven hanteren.

 • wat het inwonersaantal betreft staat Uden in Noord-Brabant op de 12e plaats. Gelet op het voorzieningenniveau en de regiofunctie wordt Uden landelijk dan ook terecht gezien als een middelgrote stad.

 • de nieuwe gemeente ligt maar voor een gedeelte binnen Natuurgebied Maashorst. Met de gekozen naam ligt verwarring op de loer en frustreert het de andere Maashorstgemeenten.

 • de nieuwe naam dekt de lading totaal niet.

Het zal duidelijk zijn dat Gewoon Uden de komende tijd alles uit de kast zal halen om de naam Uden voor de nieuwe gemeente te behouden. Uden komt al sinds het jaar 1120 voor in de geschiedschrijving. Wij zullen ons hard maken om de naam Uden ook voor de komende 900 jaar te behouden, zodat alle kernen kunnen meeliften op de landelijke bekendheid van Uden.

 

Gewoon Uden heeft oog voor de eigen identiteit van de kernen

Het zijn zeven ‘werelddorpen’ en alle inwoners zijn supertrots op wat zij tot nu toe samen allemaal hebben gerealiseerd. Grote steden kunnen hier alleen maar jaloers op zijn. Voor Gewoon Uden zijn alle kernen even belangrijk. Ze hebben allemaal hun eigen identiteit en wij erkennen de enorme waarde hiervan. Daarom zullen wij er alles aan doen om gezonde, actieve kernen te faciliteren en ondersteunen, en stimuleren wij initiatiefgroepen uit de kernen en wijken. Zij moeten makkelijk en coöperatief kunnen samenwerken met ambtenaren, raad en college.

Als over twee jaar tijdens de evaluatie van de Tweede Kamer blijkt dat de kernen Schaijk en Reek toch beter bij Oss passen - en het merendeel van de inwoners dit ook zo ervaart - zal Gewoon Uden volledige medewerking verlenen aan een soepele overgang. Tot die tijd streeft Gewoon Uden ernaar ook deze kernen het warme thuisgevoel te geven dat we altijd aan Volkel en Odiliapeel hebben toebedeeld.

gwu1.PNG

Hoofdstuk 2

Veiligheid

 

Gewoon Uden streeft naar een veiligere gemeente

Wonen in een veilige leefomgeving is voor alle inwoners van onze kernen van groot belang. Helaas worden onze kernen nog veel te vaak opgeschrikt door melding van geweld, inbraak, diefstal of pogingen daartoe. Veel inwoners hebben maatregelen getroffen om inbraak te voorkomen, zoals inbraakbeveiliging en camerabewaking, maar is dat wel genoeg? Met elkaar kunnen we een bijdrage leveren aan de veiligheid in onze leefomgeving. Elke inbraak of poging daartoe is er één te veel. Daarom is Gewoon Uden van mening dat het veiligheidsgevoel in onze gemeente moet worden verhoogd door:

 • meer snelheidscontroles te houden in woonwijken.

 • meer fietsstraten aan te leggen waar de auto te gast is.

 • in alle kernen, maar zeker in het centrum van Uden, snel voldoende voorzieningen te realiseren voor het veilig stallen van fietsen. Het aantal fietsendiefstallen loopt de spuigaten uit.

 • hard op te treden tegen overlast, inbraak, wietplantages en hangjongeren. We spreken veroorzakers van overlast aan en verhalen schade en kosten op vandalen. Politie, brandweer, BOA’s en ambulancepersoneel maken deel uit van ons veiligheidssysteem. Gewoon Uden zal nooit toestaan dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd.

 • een strenge aanpak van uitgaansgeweld. Mensen moeten met een veilig gevoel kunnen uitgaan. Gewoon Uden is voor cameratoezicht op die plekken waar het veiligheidsgevoel in het geding is. Effectief cameratoezicht op drukke plekken werkt preventief bij het bestrijden van criminaliteit en ondersteunt het opsporings- en handhavingsbeleid. Preventieve maatregelen zijn geen doel, maar een middel om het veiligheidsgevoel te bevorderen. Het collectief belang moet hier voorrang krijgen boven individuele bezwaren. Criminaliteit moet waar mogelijk in de kiem worden gesmoord en mag nooit lonend zijn.

 • het bevorderen van een goede afstemming tussen gemeente, politie, kernen en wijken.

 • het ondersteunen van initiatieven van kernen en wijken, zoals bijvoorbeeld WhatsApp-groepen.

 • het inzetten van de aanwezige glasvezelnetwerken in het buitengebied en op de industrieterreinen voor cameratoezicht.

 • het 24 uur per dag beschikbaar zijn van politie, brandweer en ambulance. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. De aanrijtijden in het buitengebied vormen een aandachtspunt.

 • de mogelijkheid te bieden aangifte te doen op het bureau, via internet en via de eigen wijkagent. Deze komt in dat geval op afspraak langs.

 • goed overleg met werkgevers van brandweervrijwilligers een hoge prioriteit te geven. Onze brandweer is sterk afhankelijk van vrijwilligers: zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening.

 • te voorkomen dat door verdergaande regionalisering van de brandweer en daardoor de aansturing van de brandweerkorpsen op afstand, de binding en motivatie van lokale vrijwilligers wordt ondermijnd. Vrijwilligers moeten zich gehoord en gewaardeerd voelen.

 • het actief betrekken van inwoners en wijken. Burgerinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid in de buurt moeten we stimuleren. Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt, denk aan buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Vooral in gebieden waar de aanwezigheid van BOA’s en politie beperkter is, is het belangrijk dat dit soort initiatieven worden gestimuleerd.

 • het instellen van vuurwerkvrije zones rond het ziekenhuis, verpleeghuizen, openbare gebouwen en winkelcentra.

 

Gewoon Uden pakt criminelen hard aan

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit negeren, pakken we hard aan. Hulpverleners dienen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden en die mogen ze naar onze mening ook ruimschoots inzetten.

 • De politie is zichtbaar op straat. Wijk- en/of jeugdagenten die de buurt en de mensen goed kennen, voegen daar naar onze mening iets extra's aan toe.

 • De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.

 • De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden.

 • We pakken drugsdealers aan en sluiten drugspanden met inzet van de bevoegdheden van de burgemeester. Het dumpen van drugsafval, meestal in het buitengebied, moet verder worden bestreden.

 • Het intensief volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.

 • Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.

 • Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

 • Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze worden misbruikt voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet Bibob (wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.

gwu1.PNG

Hoofdstuk 3

Verkeer en vervoer

 

Gewoon Uden is voor een optimale bereikbaarheid van alle kernen

We verplaatsen ons allemaal voortdurend, bijvoorbeeld om naar het werk te gaan, boodschappen te doen of familie en vrienden te bezoeken. Het is daarom prettig om zonder al te veel gedoe van A naar B te kunnen komen. Een goede bereikbaarheid bevorderen is een van de kerntaken van onze gemeente en de provincie.

 • Gewoon Uden vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer rond het centrum van Uden wordt geoptimaliseerd en dat parkeren op de Markt in Uden mogelijk blijft. Goede bewegwijzering, ook naar andere parkeerplaatsen, is hierbij belangrijk.

 • Fietsers willen veilig door de gemeente kunnen rijden. De goede infrastructuur en bijbehorende faciliteiten voor fietsers willen we in stand houden en waar nodig verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk dat alle kernen onderling veilig bereikbaar zijn door een goed fietspadennetwerk.

 • Waar nodig moeten te smalle fietspaden verbreed worden, zodat tegenliggers elkaar niet hinderen en mensen met een breder voertuig, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel of duofiets, voldoende ruimte hebben.

 • We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven, zoals snelbussen, de belbus of een Uber-app.

 • Alle zeven kernen moeten onderling gemakkelijk bereikbaar zijn. Ook een HUB (een plek waar je kunt overstappen van het ene vervoermiddel naar het andere) in het gebied rondom het ziekenhuis, met als eindbestemming het centrum van Uden staat op ons verlanglijstje.

 • Het busstation in het centrum van Uden blijft een belangrijk knooppunt in de regio.

 • De gemeente stelt bij de inrichting van straten en wijken hoge eisen aan de verkeersveiligheid, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Samen met diverse partners en ouders creëren we een veilige omgeving. We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politie samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.

 • Een goede doorstroming van het verkeer van de A50 naar de A73 is van groot belang. De gemeente en provincie moeten zich hier hard voor blijven maken.

 • Om milieubewust reizen te stimuleren willen we centraal tussen de kernen een carpoolplaats aanleggen.

gwu1.PNG

Hoofdstuk 4

Economie

 

Gewoon Uden wil kansen pakken in de regio

Pionieren zit bij ondernemers in het DNA. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente en/of provincie initiatieven neemt tot samenwerkingen, acties bevordert en waar mogelijk financieel ondersteunt. Samen met omliggende gemeenten vormen we een krachtige economische regio, die volop kansen biedt. Het is slim deze kansen zo goed mogelijk te benutten. Onze gunstige geografische ligging in de driehoek Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven moeten we gebruiken om ons in alle geografische richtingen te ontwikkelen en verbinden. Als je mensen naar onze nieuwe gemeente wil halen, moet er ook werk zijn. Wij staan daarom open voor bovenregionale initiatieven. Hiervoor is het belangrijk infrastructurele verbindingen en netwerken te bevorderen of tot stand te brengen.

 • We gaan in alle kernen op zoek naar boegbeelden uit het bedrijfsleven, die als ambassadeurs de nieuwe gemeente prominent en duidelijk op de kaart willen zetten.

 • In het na-coronatijdperk vragen wij aandacht voor het opbouwen van een financieel vangnet voor mindere tijden, zoals een eventuele nieuwe pandemie.

 • We willen een sterke afdeling ‘Economische Zaken’ opzetten, waar ondernemers terecht kunnen voor inhoudelijk duidelijke informatie. Het aantrekken van nieuwe bedrijven heeft onze prioriteit. Vergunningen moeten zo snel mogelijk worden afgegeven.

 • Het inkoopbeleid van de gemeente blijft er wat ons betreft op gericht dat lokale ondernemers als eerste de kans krijgen opdrachten te verwerven.

 • Gewoon Uden wil het winkelcentrum compact maken. Daarbij vinden wij het een goed idee om op korte termijn een gemeenteapp in te voeren, waarmee bezoekers gemakkelijk hun weg kunnen vinden in alle zeven kernen.

 • De Markt in Uden willen we geschikt houden voor grote evenementen én parkeren.

 • We willen goed nadenken over de invulling van een evenemententerrein, het liefst centraal gelegen in de nieuwe gemeente. De locatie kan ingezet worden voor grote evenementen die niet in de centra van de kernen gehouden kunnen worden.

 • Startups zullen zoveel mogelijk gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld plekken aan te wijzen waar vergunningen al geregeld zijn.

 • De agrarische sector is economisch gezien een grote speler binnen onze gemeente. Wij vinden het belangrijk onze boeren perspectief te kunnen bieden.

 • Innovatie en verduurzaming spelen in deze branche een belangrijke rol. De gemeente dient dit te stimuleren, vooral door een snelle afhandeling van vergunningen. Heldere procedure-afspraken en korte lijnen voorkomen een heleboel frustratie en onnodig oponthoud.

 • Gewoon Uden wil de regels versoepelen om boerderijen en stallen een andere bestemming te geven.

Gewoon Uden geeft ondernemers volop de ruimte

Een groeiende economie is van groot belang voor onze samenleving. Ruimte om te ondernemen is daarvoor een absolute voorwaarde. Het midden- en kleinbedrijf investeert in nieuwe ideeën en innovatieve technieken en is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers in alle kernen, dan gaat het goed met de hele gemeente en al haar inwoners.

 • Wij willen binnen de gemeentelijke organisatie meer stageplekken creëren voor alle opleidingsniveaus. Naar onze mening heeft de gemeentelijke organisatie hierin een voortrekkersrol. 

 • Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven als Campus Uden, die studenten een goede studeermogelijkheid biedt en hen motiveert om in onze nieuwe gemeente te blijven wonen en te gaan werken. We zoeken hierbij de samenwerking met plaatselijke bedrijven en denken dan ook aan het ontwikkelen van woongelegenheid voor deze groep: “Op kamers” in de eigen gemeente.

 • De toenemende vraag naar vooral technisch personeel onderkennen wij en initiatieven om deze jongeren aan onze bedrijven te binden ondersteunen we dan ook van harte.

 • Bij de invulling van de uitvoeringsagenda voor de nieuwe gemeente zijn vooral ondernemers en investeerders aan zet. Uiteraard worden de mogelijkheden getoetst aan de uitgangspunten, maar er moet ook ruimte blijven voor aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht en economische haalbaarheid.

 • Ondernemers weten zelf heel goed hoe zij hun bedrijf willen runnen, dat hoeft de gemeente hen niet te vertellen. Wij willen ondernemers meer ruimte geven door minder regels en lagere belastingen en leges, zodat zij het beste uit zichzelf en hun bedrijf kunnen halen.

 • Vergunningen willen we zoveel mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen. We willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet te controleren regels.

 • De bedrijventerreinen dienen van goede kwaliteit te zijn, waarbij cameratoezicht, goede wegen en een verzorgde uitstraling van belang zijn. In samenwerking met het bedrijfsleven is een inhaalslag nodig.

 • Gewoon Uden vindt dat het terrassen- en uitstallingsbeleid voldoende ruimte moet bieden aan ondernemers, waarbij rekening wordt gehouden met de doorstroming van het winkelend publiek en de uitstraling van de winkelgebieden.

 • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente ondernemers in deze sector stimuleert en ondersteunt. Ons buitengebied is geen museum. Ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbaar permanente schade aan de natuur wordt toegebracht.

 • Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe gemeente alle mogelijkheden aangrijpt om zich via opvallende communicatie-uitingen te presenteren. Denk hierbij onder meer aan een digitale reclamezuil langs de A50, diverse social media en vrachtwagenreclame.

Gewoon Uden wil werk voor iedereen

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt bovendien voor sociale contacten, leidt tot zelfstandigheid en vergroot de eigenwaarde. Wie werkt investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

 • Wij vinden het belangrijk dat er in onze gemeente voldoende werkgelegenheid is. De gemeente zal opdrachten daarom zoveel mogelijk toebedelen aan lokale ondernemers. Zo nodig worden opdrachten opgesplitst.

 • We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden, het zou jammer zijn als we die niet gebruiken. De warmte van een baan in plaats van de kilte van een uitkering, dat is hoe Gewoon Uden dat ziet.

 • Wij vinden dat de gemeente mensen zoveel mogelijk moet helpen om aan de slag te kunnen gaan. IBN is hierbij een belangrijke partner. Is iemand tijdelijk arbeidsongeschikt, dan kan hij of zij na herstel weer aan het werk. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. Een inclusieve maatschappij vinden wij van groot belang.

 • Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet, een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen tijdelijk een steuntje in de rug om vervolgens snel weer aan de slag te gaan. Wij vinden dat de gemeente voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mag verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

 • Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar werk gaat, moet je erop vooruit gaan.

 • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden wat ons betreft tot op de laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.

 • Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen, te werken en te recreëren.

gwu1.PNG

Hoofdstuk 5

Onderwijs

 

Gewoon Uden wil goed onderwijs in een passende huisvesting

Op school bieden we kinderen kennis en vaardigheden aan, voor een succesvolle toekomst. Bovendien leren ze over onze waarden en normen, wat normaal is en wat niet. Dit is overigens ook een serieuze taak van de ouders. Gewoon Uden vindt goed onderwijs niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor de samenleving. Wij zijn trots op onze meesters en juffen, die zich inzetten voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie.

 • Gewoon Uden vindt goede ventilatie in scholen noodzakelijk voor een gezond leefklimaat. Oude gebouwen moeten waar nodig worden aangepakt en bij de bouw van nieuwe scholen heeft het leefklimaat prioriteit. Frisse scholen zijn een must.

 • Wij vinden het belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is, voor zowel kinderen als ouders. En dat kinderen veilig gebracht en gehaald kunnen worden, of dat nou per fiets is of per auto.

 • Een school is voor kinderen een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente ook de ontwikkeling op het gebied van muziek, sport en cultuur.

 • De vorming van Integrale Kind Centra, waar de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 tot 13 jaar worden vergroot, moet doorgezet worden. Alles onder één dak heeft onze voorkeur.

 • Het is belangrijk dat school een veilige plek is, waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij het op tijd signaleren van radicalisering, loverboys, pesten, huiselijk geweld, drugsgebruik en andere vormen van verslaving.

 • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden zo snel mogelijk worden weggewerkt.

 • Gewoon Uden stimuleert een nauwe samenwerking tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven, zodat kinderen goed voorbereid worden op toekomstige functies en daarbij behorende vaardigheden.

 • Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Opstapplaatsen moeten op een redelijke afstand liggen.

 • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.

 • Schoolgebouwen vormen een belangrijk deel van het maatschappelijk vastgoed waar de gemeente, samen met de schoolbesturen, verantwoordelijk voor is. Er kunnen in het (speciaal) voortgezet en primair onderwijs vernieuwingen en/of renovaties worden gerealiseerd, mits scholen zoveel mogelijk samengaan of samenwerken. Van schoolbesturen wordt dan ook een bijdrage verlangd aan investeringen in onderwijshuisvesting.

gwu1.PNG

Hoofdstuk 6

Sport, cultuur en recreatie

 

Gewoon Uden zorgt voor ruimte voor sport

Sport is belangrijk voor een goede gezondheid en voor het maken van sociale contacten. Gewoon Uden wil daarom iedereen de mogelijkheid bieden om te kunnen sporten. In de nieuwe gemeente gaan we ons er hard voor maken het Sport- en beweegbeleid verder uit te rollen over alle kernen.

 • Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het beleid voor ruimtelijke ordening. Aan de gebruikers van sportvoorzieningen (zowel clubs als individuen) mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan volgens ons in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.

 • Harmonisatie van tarieven mag naar onze mening niet leiden tot contributieverhogingen of een kleiner aanbod van sportmogelijkheden.

 • Wij vinden het belangrijk dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

 • Vanuit de gedachte van een inclusieve samenleving, ook op sportief gebied, willen wij belemmeringen door leeftijd, fysieke of mentale beperkingen zoveel mogelijk wegnemen.

 • ‘Uden Sportstad’ betekent voor ons dat er ruimte is voor alle soorten van sportbeoefening, verdeeld over alle kernen.

 • Wij zijn er voorstander van dat sportaccommodaties multifunctioneel worden ingezet, voor een efficiënter gebruik.

 • Wij zien graag dat de sportparken er in alle kernen puik bij liggen. Vaak liggen ze buiten de centra. Een gevoel van onveiligheid kan weggenomen worden door een goede verlichting en ‘open’ toegangswegen.

 • We zetten in op het versterken van de faciliteiten in de openbare ruimte. Hierdoor creëren we een beweegvriendelijke leefomgeving, zodat je dicht bij huis kunt sporten.

 • Gewoon Uden wil in alle kernen fitnesstoestellen plaatsen in de buitenlucht.

 • Het skatepark in Uden moet zo snel mogelijk worden uitgebreid. De bevindingen en ervaringen kunnen we gebruiken om in alle kernen skatebanen aan te leggen of te verbeteren.

 • Wij willen een proef doen met een 3x3 basketbalcourt (3 spelers, een half basketbalveld en 1 basket) in een van de vele parken in Uden. Als dit een succes blijkt te zijn, willen we deze ook in andere kernen realiseren.

 • We vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Het stimuleren van een brede samenwerking tussen scholen, zwemscholen en ouders kan hiertoe positief bijdragen.

 • We willen onderzoeken of er in de nieuwe gemeente behoefte is aan nieuwe locaties om te kunnen zwemmen. Zwemlessen in combinatie met commercieel gebruik door vakantiegangers, bijvoorbeeld bij Roompot Vakantiepark Schaijk, is dan een mogelijkheid.

 

Gewoon Uden geeft veel aandacht aan kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie en dat heeft weer een positief effect op de economie. In onze gemeente is cultuur van iedereen. Bij Gewoon Uden vinden we cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkst.

 • Gewoon Uden is voor een aanpassing van het cultuurbeleid, met participatie van het gehele culturele veld in alle zeven kernen.

 • Wij vinden investeren in cultuur- en muziekles op scholen en in muziekverenigingen belangrijk. Subsidies willen we breed inzetten. De verschillen in het subsidieklimaat in de verschillende kernen, moeten worden aangepakt.

 • Ook een harmonie, fanfare en carnaval zien wij als cultureel erfgoed.

 • Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.

 • Wij vinden het redelijk dat culturele organisaties bij een subsidieaanvraag eerst laten zien hoe zij hun eigen inkomsten genereren.

 • Het verlenen van vergunningen kan wat ons betreft eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal) evenementenloket.

 • Bij kleinschalige evenementen vinden wij dat de veiligheidseisen laagdrempeliger mogen zijn.

 • Wij willen de lokale parels op het gebied van recreatie benutten om de nieuwe gemeente en Natuurgebied Maashorst nog beter op de kaart te zetten.

 • Gewoon Uden vindt dat het subsidiëren van losstaande culturele evenementen nooit van structurele aard mag zijn. Voor de opstartfase kan mogelijk een subsidie worden aangevraagd, maar voor de lange termijn is een sluitende exploitatiebegroting op eigen kracht altijd het uitgangspunt.

 

Gewoon Uden zet Natuurgebied Maashorst groots op de kaart

Recreatie en toerisme zijn een topprioriteit voor de nieuwe gemeente, met Natuurgebied Maashorst als grootste trekpleister. Daarnaast heeft elke kern bezoekers nog veel meer interessants te bieden, zoals Bedaf, Billy Bird Park Hemelrijk, diverse grote en kleinere campings, sfeervolle B&B’s, nette hotels en goede restaurants.

Gewoon Uden wil zich inzetten om Natuurgebied Maashorst landelijk op de kaart te zetten. Een toename van het aantal bezoekers aan dit prachtige en unieke gebied, maar ook aan alle andere toeristische trekpleisters in onze kernen, betekent ook meer bezoekers voor de verschillende Maashorstbedrijven en winkelcentra.

 • Gewoon Uden wil ter stimulering van het aantal bezoekers doorgaan met het aanleggen en onderhouden van wandelroutes, fietspaden en gescheiden mountainbiketrajecten. Om drukte te vermijden hoeven deze routes niet altijd in bosgebied te liggen.

 • Camperplaatsen in en om Natuurgebied Maashorst realiseren en/of particuliere initiatieven daartoe ondersteunen, ook dicht tegen de centra van de kernen, trekt extra bezoekers. Overlast kan worden beperkt door de invoering van een maximale verblijfstijd van een paar weken.

 • We willen meer en goede informatiepunten inrichten voor toeristen.

 • Oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s zijn wenselijk bij de belangrijkste toeristische trekpleisters.

 • We gaan ondernemers, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten en de provincie stimuleren om een gezamenlijke toeristische visie te schrijven.

 • Toeristenbelasting heffen vinden wij geen probleem. Onze gemeente heeft veel te bieden en we gebruiken de opbrengsten om ons voorzieningenniveau op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren.

 • Mensen en dieren moeten in Natuurgebied Maashorst samen kunnen vertoeven. Mensen zijn hier te gast maar de veiligheid van de bezoekers staat voorop. Wij hebben vertrouwen in de maatregelen die worden genomen om hieraan gehoor te geven.

 • Goede en duidelijke informatie bij de toegangspoorten moet de veiligheid van bezoekers garanderen. Volgen bezoekers de regels niet op, dan zijn de risico’s voor eigen rekening.

gwu1.PNG

Hoofdstuk 7

Sociaal domein

 

Gewoon Uden vindt dat iedereen goede zorg verdient

Gewoon Uden wil een goede gezondheid bevorderen voor alle inwoners van de nieuwe gemeente. Inzetten op preventieve gezondheidszorg heeft hierbij prioriteit.  Zorg redt levens, preventie generaties. Werken met initiatieven zoals “Kansrijke start” waarin de eerste 1000 dagen van een kind als essentieel voor hun toekomst worden gezien, verdienen onze aandacht. We doen echter ook een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid: voor een gezond en gelukkig leven kun je zelf veel doen.  

Als je gezondheid je toch in de steek laat, ondersteunen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Burgerinitiatieven voor zorg op kleine schaal juichen wij daarom toe: ‘Warme mensen laten niemand in de kou staan.’

Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de nodige ondersteuning. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven in hun eigen omgeving. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Hiervoor is het nodig dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt.

 • We zetten in op preventie. Hiervoor zijn het verenigingsleven en de diverse ontmoetingsplekken in de nieuwe gemeente belangrijke ‘vindplaatsen’.

 • Gewoon Uden wil duidelijkheid verschaffen over wie recht heeft op welke zorg. 

 • De procedures voor het aanvragen van zorg, moeten helder zijn.

 • Wij vinden het belangrijk dat ondersteuning en zorg snel en passend geleverd kunnen worden. Per casus bekijken we welke zorg nodig is en laten ons daarbij niet te veel belemmeren door allerlei regels.

 • De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn echter niet voor iedereen goed te begrijpen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de nieuwe gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. In zulke situaties willen wij dat er iemand is zoals een persoonlijk mentor die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.

 • Gewoon Uden is voorstander van het goed onder de loep leggen van de inkoop van zorg. Kleine aanbieders die snel kunnen schakelen, waardoor wachtlijsten verkort kunnen worden, hebben onze voorkeur.

 • We zijn er trots op dat in onze gemeente veel mensen met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers dan ook graag bij om te voorkomen dat zij overbelast raken.

 • Wij vinden het belangrijk dat de gemeente soepel meewerkt aan het mogelijk maken van mantelzorg wonen.

 • De zorgcoöperaties in Landerd en het netwerk van voorzieningen in Uden kunnen beide sterker worden door van elkaars ervaringen te leren en krachten te bundelen.

 • Gewoon Uden vindt het belangrijk om voor ouderen, kinderen en mensen met een beperking passend vervoer te faciliteren. Dit in samenwerking met onze buurgemeenten. Het aantal opstapplaatsen moet uitgebreid worden, zodat ze gemakkelijker en sneller bereikbaar zijn.

 • Wachtlijsten in de Jeugdzorg moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt. Wij streven ernaar dat aanvragen binnen twee weken in behandeling worden genomen.

 • We hebben oog voor de grote groep inwoners die door de coronacrisis kwetsbaar zijn geworden door een gebrek aan sociale contacten. De gevolgen, die in hoge mate onze jeugd treffen, moeten we goed in beeld krijgen en oplossen of tot een minimum beperken. De coronacrisis heeft de problemen bij onze jeugd nog duidelijk aan het daglicht gebracht.

 • Om onze doelen in het sociaal domein te behalen, willen we sport en bewegen inzetten als instrumenten en deze laten aansluiten op het zorg- en welzijnswerk.

 

Gewoon Uden geeft mensen volop de ruimte

Wij staan voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen. Gewoon Uden stimuleert initiatieven die bijdragen aan onze gemeenschap: iedereen moet mee kunnen doen, niemand mag tussen wal en schip vallen. We zijn er voor elkaar en gelukkig zien we dat steeds meer mensen zelf het initiatief nemen om (gezamenlijk) problemen op te lossen in hun leefomgeving. Om armoede, uitsluiting en eenzaamheid te voorkomen, houden we onze ogen en oren open.

Door de invoering van de omgevingswet krijgt de gemeente meer ruimte om de inwoners mee te laten denken over de invulling van hun eigen leefomgeving. Er zijn allerlei vormen: openbaar groen netjes houden, het opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Ze sluiten aan bij ons streven naar meer zelfstandigheid voor de inwoners, een krachtige gemeente en een compacte overheid met een gezonde financiële positie.

 • MFA’s (multifunctionele accommodaties) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Gewoon Uden is er voorstander van dat de exploitatie in handen ligt van stichtingen en verenigingen. Op deze manier blijft het mogelijk diverse sterke activiteiten in de dorps- en wijkkernen te behouden.

 • Bewonersinitiatieven worden op maat ondersteund. De gemeente geeft letterlijk ruimte aan nieuwe vormen van recreatiefaciliteiten. Denk hierbij aan campings, kamperen bij de boer, bungalowparken en camperplaatsen, zowel in de centra als in Natuurgebied Maashorst.

 

Gewoon Uden ziet een onderschatting van de verslavingsproblematiek

Niet alleen in een grotere plaats als Uden, maar in alle kernen van onze gemeente is de verslavingsproblematiek groot. Drugs-, game-, drank- en gokverslaving zijn aan de orde van dag en ontwrichten gezinssituaties, ontwikkelen gezondheidsproblemen en werken criminaliteit in de hand. De verslavingsproblematiek is groter dan menigeen denkt en het is hard nodig deze een halt toe te roepen. Er is sprake van een onderschatting van de problemen.

 • Instanties als de GGD constateren regelmatig dat ouders te weinig kennis hebben. Gewoon Uden vindt het daarom belangrijk dat er goede voorlichting komt voor ouders en jongeren.

 • Als ouders hulp nodig hebben, moet hier direct gehoor aan gegeven kunnen worden.

 • We zijn blij met het professioneel jongerenwerk in Uden en Landerd, uitgevoerd door Stichting Compass en de preventiewerkers jeugd. Zij hebben dagelijks contact met de jongeren en hebben daarom bij uitstek een signaleringsfunctie.

 • Jongerenwerkers gaan met jongeren in gesprek op hangplekken, bezoeken scholen en ontvangen jeugd bij de Pul en het Multicenter in Uden. Preventiewerkers Jeugd in Landerd zijn bij eenvoudige vragen op een laagdrempelige manier bereikbaar en kunnen vragen omzetten naar professionele hulp. Men is bezig met talentontwikkeling, vrijetijdsbesteding en begeleiden jongeren in de ontwikkeling van sociale, emotionele en gedragsmatige competenties en cognitieve vaardigheden. Gewoon Uden juicht deze hulpverlening toe.

 • Jongerenwerkers staan structureel in contact met politie, allerlei hulpinstanties, onderwijs, cultuuraanbieders en de gemeente.

 • Gewoon Uden zou graag zien dat Stichting Compass de activiteiten gaat uitrollen naar alle kernen en samenwerking zoekt met het daar al bestaande jongerenwerk.

 • Particuliere initiatieven als Bullshift gaan we breed onder de aandacht brengen.

Gewoon Uden vindt het belangrijk om structureel preventie en ondersteuning te bieden, naar de ‘menselijke maat’.

 • Gewoon Uden wil dat preventiewerkers in alle kernen gemakkelijk bereikbaar zijn.

 • Ontmoetingsplekken zijn bij voorkeur dichtbij en makkelijk bereikbaar.

 • Wij vinden het belangrijk dat er in elke kern een jongerencentrum is gevestigd waar jongerenwerkers actief zijn.

 • Het is cruciaal dat plekken waar jongeren spontaan bij elkaar komen continu in beeld zijn om vroegtijdig overlast of crimineel gedrag te voorkomen.

 • Maatwerk en mogelijkheden voor ambulante zorg vinden wij belangrijk.

 

Gewoon Uden wil dat nieuwkomers zich aanpassen

Vluchtelingen uit Afghanistan zullen de komende jaren ook onze gemeente bereiken. Het is in Nederland, dus ook in onze gemeente, normaal dat we mensen opvangen die uit een oorlogsgebied komen of uit landen waar de mensenrechten worden geschonden. Als het in hun thuisland weer veilig is, keren veel van hen graag weer terug. Gewoon Uden vindt het normaal dat mensen die in ons land mogen en willen blijven op een goede manier integreren in onze samenleving. Dit betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving.

 • Wij vinden het belangrijk dat iedereen die kan werken, aan de slag gaat.

 • De Nederlandse taal leren vinden wij een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente ondersteunt dit door voldoende gratis cursussen aan te bieden.

 • We willen niemand uitsluiten. Er zijn in onze gemeente veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en zijn geïntegreerd in onze samenleving. Dat hebben zij zelf gedaan. Ze hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. We zijn daar trots op en verwachten ook van anderen dat ze hun kansen benutten.

 • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland en dus ook in onze gemeente geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

gwu1.PNG

Hoofdstuk 8

Milieu en duurzaamheid

 

Gewoon Uden ziet ook kansen in duurzaamheid

Gewoon Uden vindt het belangrijk verstandig om te gaan met energie, water en het milieu: het is essentieel voor onze toekomstige generaties. Rondom het klimaat hebben we samen grote opgaven te volbrengen. Het rijk heeft deze opgaven voor een groot deel bij de gemeentes neergelegd. Het is daarom van belang dat de verschillende overheden vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan over hoe we deze taak gaan oppakken. Voordat we inhoudelijke afspraken kunnen maken, moet echter eerst duidelijk zijn hoeveel geld beschikbaar is. Onze opgaven zijn complex en langjarig: dit brengt een bepaalde onzekerheid met zich mee.

Gewoon Uden ziet echter ook kansen in duurzaamheid. Het kan leiden tot economische ontwikkeling en grotere economische winst.

 • Wij willen duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en procedures te versnellen.

 • Er moet duidelijkheid komen in het woud van subsidiemogelijkheden.

 • Elektrische auto's zijn een goede en milieuvriendelijke manier om van A naar B te komen. De gemeente draagt bij aan de installatie van voldoende oplaadpunten.

 • Wij willen duurzame energie stimuleren, bij voorkeur met zonnepanelen op daken in plaats van op onze kostbare landbouwgrond.

 • De gemeente staat samen met haar inwoners en bedrijven voor de opgave om fossiele brandstoffen in de opmaat naar 2050 stap voor stap terug te dringen. Dit kan onder andere door nieuwbouwwijken niet meer te voorzien van aardgas. De energieleveranciers worden de komende jaren uitgedaagd om aardgas in stappen te vervangen door duurzame energiebronnen en nieuwe, veilige technieken. Wij blijven deze ontwikkelingen kritisch volgen.

 • Regionale samenwerking is noodzakelijk om de energietransitie vorm te geven. De RES (Regionale Energie Strategie) kan echter nooit bestaan uit enkel collectieve oplossingen. Onze gemeente kent te veel verschillende gebieden, die allemaal vragen om een eigen oplossing.

 • Het streven naar Energieneutraal 2030 onderschrijven we, maar mag er niet toe leiden dat inwoners en ondernemers verplicht worden hoge investeringen te doen.

 • Wij willen in onze kernen geen windmolens plaatsen, ook niet aan de randen.

Gewoon Uden laat iedereen genieten van de natuur in ons buitengebied

In ons buitengebied is het goed wonen, recreëren en werken. De ruimtelijke kwaliteit is hierbij van groot belang. Gewoon Uden vindt het vanzelfsprekend dat we goed voor onze natuur zorgen, zodat over 900 jaar de toekomstige inwoners nog steeds kunnen genieten van het mooie natuurgebied dat ons omringt. Grote grazers passen hierin. De mens is te gast in de natuur en daardoor moet de recreant soms ruimte maken. 

 • Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Natuurbehoud is hierbij van primair belang. 

 • Natuur en milieu bieden ook kansen voor bedrijven. Bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen door duurzaam te ondernemen. Dit wordt al door veel bedrijven gedaan. Voor nieuwe bedrijven die zich in het buitengebied willen vestigen, zal dit wat Gewoon Uden betreft een eis worden.

 • Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. Aandacht voor het behoud, herstel en verdere ontwikkeling van ons natuurgebied is voor Gewoon Uden vanzelfsprekend.

 • We luisteren goed naar de ideeën van natuur- en landschapsorganisaties maar verliezen de economische belangen, zoals het bieden van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, niet uit het oog.

De agrarische bedrijven in het buitengebied leveren een breed scala aan producten. Wij vinden het essentieel dat land- en tuinbouwbedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat de agrarische sector in principe niet wordt gehinderd in haar bedrijfsvoering. Uiteraard mag de leefbaarheid van de omgeving niet uit het oog worden verloren.

Volgens Gewoon Uden moet er in ons buitengebied ruimte zijn voor:

 • welstandsvrij bouwen en verbouwen, waarbij meerdere woningen op een erf zijn toegestaan. Deze ontwikkeling mag niet beperkt worden door lokale en/of provinciale regelgeving.

 • verantwoorde schaalvergroting om de bedrijfsvoering verder te kunnen optimaliseren binnen de regels van en afspraken over ons landelijk gebied. Ondernemers gaan mee met de tijd en worden hierin door de gemeente ondersteund. De gemeente heeft bijvoorbeeld een rol als gesprekspartner met andere overheden en landbouworganisaties.

 • bedrijvigheid die past bij de uitstraling van ons buitengebied. Veel bestaande bedrijven in  Natuurgebied Maashorst zijn hier een goed voorbeeld van.

gwu1.PNG

Hoofdstuk 9

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

 

Gewoon Uden wil een prettige leefomgeving voor iedereen

De leefbaarheid in de zeven kernen staat bij Gewoon Uden voorop. Onze nieuwe gemeente heeft veel te bieden voor onze inwoners, ondernemers en iedereen die hier wil komen wonen, werken of recreëren. De kernen hebben allemaal hun eigen karakter. We willen dit zeker behouden en daar waar gewenst zelfs versterken. Onze gemeente wordt omgeven door prachtige natuur, maar ook door gebieden waar bewoners en ondernemers van mening verschillen over een gezond en prettig leefklimaat. Dit willen we zo snel mogelijk aanpakken en naar ieders tevredenheid oplossen.

 

Gewoon Uden is kritisch over slopen van bestaande woningen

Slopen van goede, betaalbare woningen komt in het woordenboek van Gewoon Uden niet voor. Verduurzaming en aanpassing aan modern wooncomfort zullen door ons steeds worden nagestreefd. Gewoon Uden is van mening dat de gemeente alles in het werk moet stellen om slopen te voorkomen. Verkoop aan de huidige bewoners is een van de mogelijkheden.

Wat het buurtschap ‘Wit Korea’ in Uden betreft, hebben wij het plan om in overleg met de Heemkundekring Uden stappen te ondernemen, zodat dit buurtschap op de lijst ‘beschermd stads- of dorpsgezicht’ geplaatst wordt. Op deze manier kunnen we dit unieke stukje Uden voor de toekomst veiligstellen.

 

Gewoon Uden zet in op goed en betaalbaar wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis, de plek waar je je veilig en prettig voelt. Of het nou gaat om een koop- of huurwoning, het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat er altijd voldoende mogelijkheden zijn om door te stromen of je huis aan te passen. Zodat mensen in iedere fase van hun leven in het juiste, passende huis kunnen wonen.

 • Gewoon Uden wil dat er steeds voldoende betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar zijn voor starters, doorstarters en mensen van elders die naar onze gemeente willen verhuizen. Dit betekent onder meer goede (prestatie)afspraken met  beide woningbouwcorporaties. Wachtlijsten mogen niet langer oplopen.

 • Procedures om locaties een woonbestemming te geven zijn te ingewikkeld en verlopen veel te traag. Wij willen vaart maken met het aanwijzen van bouwlocaties en het gehele proces versnellen.

 • Gewoon Uden wil de dorpskernen opknappen, zodat het mooie van die dorpen weer zichtbaar wordt. Bestaande gebouwen die hun functie hebben verloren, kunnen verbouwd worden of plaatsmaken voor nieuwbouw.

 • Al in het vorige coalitieakkoord van Uden is aandacht geschonken aan de lelijke plekken in het centrum van Uden. Er is in onze ogen te weinig voortgang geboekt. Gewoon Uden wil deze locaties versneld ontwikkelen en transformeren tot woningbouwlocaties. Een mooi voorbeeld is de realisatie van het fraaie appartementencomplex op de plaats van het oude postkantoor in Uden.

 • In het uiterste geval hanteren we het wapen van onteigening als blijkt dat eigenaren niet (voldoende) willen meewerken. De verloedering moet hoe dan ook gestopt worden.

 • Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen wordt steeds bekeken of maatschappelijke initiatieven ingepast kunnen worden.

 • Gewoon Uden gaat voor een projectmatige aanpak door één portefeuillehouder en niet zoals nu verdeeld over meerdere wethouders. Een extra wethouder Ruimtelijke Ordening is voor Gewoon Uden bespreekbaar.

 • In onze gemeente moet je zonder bemoeienis van een welstandcommissie kunnen bouwen. Ook staan we open voor nieuwe woonvormen, zoals tiny houses.

 • Ouderen nemen in onze samenleving een bijzondere plek in. Zij verdienen huisvesting op maat, waardoor zij zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Er is steeds meer vraag naar ouderenhuisvesting. Met voldoende aanbod van passende woonvormen in de wijken, dorpen en in het buitengebied willen wij hieraan tegemoetgekomen. Ook in het centrum willen we voldoende woningen bouwen voor ouderen die dicht bij alle voorzieningen willen wonen.

 • Passende huisvesting voor arbeidsmigranten vermindert de druk op de woningmarkt. Buitenlandse werknemers leveren een onmisbare bijdrage diverse sectoren. Gewoon Uden wil werkgevers de ruimte geven hun medewerkers passende legale huisvesting te bieden. Deze shortstay-locaties zien we het liefst aan de rand van de bebouwde kom. Het vermindert de overlast waardoor het draagvlak groeit. Bovendien kunnen service en beheer optimaal worden ingeregeld.

 • Om het verbouwen of uitbreiden van een woning gemakkelijker te maken, moeten regels van het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar zijn. De vertraging van de omgevingswet biedt onze gemeente de kans haar bestemmingsplannen om te zetten naar een omgevingsplan. Verouderde regels en bureaucratie verdwijnen hierdoor uit de plannen. Dit biedt initiatiefnemers de mogelijkheid ontwikkelingen te realiseren waarbij de gemeente een stimulerende houding aanneemt in plaats van een belemmerende.

 • Het eigenwoningbezit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we ervoor de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te houden.

 • Particuliere beleggers willen we faciliteren, zodat zij bedrijfs- en winkelpanden kunnen ombouwen naar woningen.

 • Naast nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, vinden we het ook verstandig oude bedrijventerreinen te verfraaien. Deze kunnen worden gemoderniseerd en beter aangesloten worden op de omgeving, voor een goede bereikbaarheid en veiligheid.

 • In een toenemende digitale samenleving mag snel internet in de hele gemeente niet ontbreken.

 

Gewoon Uden gaat voor leefbare en sterke kernen

Gewoon Uden wil de zeven kernen - Uden, Zeeland, Volkel, Schaijk, Odiliapeel, Reek en ’t Oventje - leefbaar houden, waarbij we respect hebben voor de grote mate van zelfredzaamheid. De ouderen behouden een passende woonplek in het dorp, maar we willen ook voldoende ruimte scheppen voor jongeren om te bouwen.

 • De kernen hebben ieder hun eigen visie, die zij voortdurend bijstellen en die als leidraad dient voor hun ontwikkeling. De visies worden uitgevoerd vanuit eigen kracht, waarbij de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol heeft.

 • Sterke dorpsraden en gebiedsplatformen worden door Gewoon Uden gefaciliteerd en waar dat wenselijk is, financieel ondersteund.

 • Voorwaarde is een korte en ongecompliceerde verbinding tussen het dagelijks bestuur en de gemeenteraad. In een coalitieprogramma zal deze verbinding worden verankerd.

 • Iedere wethouder in de nieuwe gemeente krijgt een rol als ‘aandachtwethouder’ voor een of meerdere kernen of wijken. In de gemeente Uden is gebleken dat dit positief werkt.

 • Voor de leefbaarheid in de kernen is het van belang basisonderwijs te bieden, bij voorkeur in combinatie met kinder- en peuteropvang. Dit zou kunnen leiden tot meer Integrale Kind Centra. Samenwerkingen die hieruit voortkomen zijn de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en ouders, in goed overleg met de gemeente.

 • Gewoon Uden is voor het behouden van sportfaciliteiten in de kernen. Wanneer dat nodig is of gewenst, zal de gemeente samenvoeging tot omniparken / MFA’s mogelijk maken.

 • Ouderen blijven zolang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving wonen. Dit is prettiger voor hen en draagt bij aan de leefomgeving van de kernen.

 

Gewoon Uden streeft naar een nog schonere gemeente

De nieuwe gemeente wil vooral ook een schone gemeente zijn. Iedereen woont graag in een schoon, leefbaar en opgeruimd gebied. Gewoon Uden maakt zich er al jaren hard voor om de problemen rondom zwerfafval grondig aan te pakken. Wij vinden het normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, erf, straat en buitenweg. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt: gebeurt dit goed, dan kan de afvalstoffenheffing op termijn omlaag. Inwoners die hun afval goed scheiden, moeten hiervoor beloond worden. Mede door de inzet van Gewoon Uden zijn burgerinitiatieven ontstaan en afvalprojecten op touw gezet. Deze positieve ontwikkelingen en initiatieven willen we de komende jaren extra stimuleren.

 • Wij zien graag dat alle inwoners van de nieuwe gemeente hun grof afval twee keer per jaar kosteloos kunnen wegbrengen naar de milieustraat.

 • Wij willen in de zeven kernen meer prullenbakken plaatsen.

 • Om overlast van ongedierte te voorkomen, zijn wij voorstander van meer ondergrondse afvaldepots bij appartementen, openbare gebouwen en restaurants.

 • Zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten worden, waar mogelijk, verhaald op de veroorzaker. Een lik-op-stuk beleid zorgt voor duidelijkheid.

 • Overal in de gemeente moet er door middel van banners, vlaggen en posters aandacht zijn voor het terugdringen van afval.

Hoofdstuk 10

Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening

 

Gewoon Uden staat voor een dienstbare en moderne gemeente

We verwachten van de nieuwe gemeente dat deze dienstbaar is en bij de tijd. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Het college, de ambtenaren en de raad zullen zich hier terdege van bewust moeten zijn.

Digitalisering en innovatie hebben voor ons een hoge prioriteit. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kan iedereen zaken regelen wanneer het hem of haar uitkomt. Een gemeente die producten en diensten ook digitaal aanbiedt voor het gemak van de inwoners, houdt meer tijd over om naar de mensen toe te gaan, voor quality time.

Concreet kan een dienstbare, moderne gemeente er als volgt uitzien:

 • de gemeentelijke organisatie is zo doelmatig mogelijk ingericht. Als je belt wordt er snel opgenomen en de gemeente doet er alles aan om je meteen goed te helpen.

 • het gemeentehuis hanteert moderne openingstijden (bijvoorbeeld ook ’s avonds en op zaterdagochtend) voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Gemeenteambtenaren komen indien gewenst op afspraak naar je toe. Zo kun je bepaalde producten - bijvoorbeeld een ID kaart - laten bezorgen, eventueel op je werk.

 • de gemeente zorgt ervoor dat informatiesystemen bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. Hiervoor worden innovatieve, moderne technieken ingezet.

 • de gemeente richt zich op dienstbare kerntaken voor inwoners en ondernemers. Overige taken worden in samenwerking met andere overheden of door derden uitgevoerd.

 • de gemeente gaat meer gebruikmaken van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online inzichtelijk te maken (open data). WOB-verzoeken en -antwoorden worden online gepubliceerd.

 • iedere burger kan elke openbare vergadering bijwonen. Vergadermodellen moeten hierop worden afgestemd, waarbij tijd en plaats duidelijk gecommuniceerd worden.

 • om tot een goede uitvoering te kunnen komen van de controlerende taken van de raadsleden, is het absoluut noodzakelijk dat alle vergaderingen en besprekingen worden genotuleerd en gearchiveerd. Vertrouwen is goed, maar vastleggen is beter.

 • privacy is een groot goed, dus is het belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van de inwoners kan waarborgen. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.

 • de gemeente communiceert helder en voor iedereen begrijpelijk.

 • passend organiseren is de norm, geen uitzondering.

 • (beleids-)medewerkers worden goed ingewerkt en moeten hun gemeente goed kennen. Hier wonen heeft dan soms voordelen voor meer gevoel bij de burgers.

 

Gewoon Uden vindt dat de overheid je niet in de weg mag zitten

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en ondersteunt. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium worden betrokken bij de besluitvorming.

Gewoon Uden wil dit als volgt vormgeven:

 • wij gaan voor een compacte en krachtige overheid: de gemeente is de eerste en hierdoor belangrijke ingang voor inwoners.

 • de gemeente heeft een regionale opstelling en richt de blik naar buiten. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald, zoals met Meierijstad, Oss en Bernheze.

 • door de omgevingswet zijn er minder regels. Dit maakt het eenvoudiger om ruimtelijk te plannen. De gemeente voert de omgevingswet actief uit.

 

Gewoon Uden is voor verstandig omgaan met belastinggeld

We zijn voorstander van zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en ondernemingen. Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend door hardwerkende Nederlanders. Dit geld moet verstandig worden besteed. We willen daarom dat het duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

 • Gewoon Uden is voor een verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

 • We zijn voor een redelijke toeristenbelasting. Opbrengsten hieruit moeten geoormerkt worden.

 • We willen de tarieven voor leges en vergunningen zo laag mogelijk houden. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

 • De woonlasten (zoals de OZB) willen wij op termijn naar beneden brengen.

 • Een gezond financieel huishoudboekje is een must: een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven. Dit betekent ook structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden ingezet voor structurele extra uitgaven.

 • De verslaglegging van uitgaven en inkomsten moet transparant en toegankelijk zijn.

gwu1.PNG
bottom of page